Đang Thực Hiện

Database-Driven Customer Information

This site needs to have all the amenities of a script that has a customer database including help system, etc. Prices may vary depending on customer region. Detailed specs upon selection.

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: information system, database no, customer help, depending, database driven system php, database installation, customer php, installation database, customer system, customer script, customer database system, customer information system, php customer, information site, database information, customer information, detailed, region, database script php, sirkris, database needs, php customer database, customer database php, database driven, customer database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #22372

Đã trao cho:

sirkris

Demo ready.

$55 USD trong 2 ngày
(41 Đánh Giá)
6.7