Đang Thực Hiện

PHP fix for DMTECH

Fix a couple of errors in a PHP scipt - lead to further jobs.

Liam

Kỹ năng: PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php * *, * * php, * php, couple jobs, php &&, && php, php, lead for, fix-script, c# php, php errors, script fix php errors, php fix jobs, script php pending, jobs php, php script fix, php installation script, fix php installation, fix errors script, couple fix, php script errors, script errors fix, php lead script, php fix script, fix script errors

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Wakefield, United Kingdom

Mã Dự Án: #10692

Đã trao cho:

dmtech

Hi ready to work Dominic

$20 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.4