Đang Thực Hiện

141466 Apache Mod_Rewrite - Php

Hi:

RewriteEngine On

RewriteRule ^(.*)(([a-z])[a-z0-9]+).html [url removed, login to view]$1 [L]

I am trying to use apache mod_rewrite and php.

this works fine for me. I am able to create html files on the fly using a template such as [url removed, login to view]

However, I would like to be able to improve on this approach. I would like to be able to pass the vcalue [url removed, login to view] to the .htpaccess file

In other words I would like to be able to select which html file to use as well as which template php file to use

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SEO

Xem thêm: php create html, php seo rewrite, php rewriteengine, rewriteengine, rewrite improve style, improve rewrite, template select php, apache rewriterule, seo rewrite html, apache seo mod, template fly, php html rewrite, php file mod, create html php, rewrite php html, php create html files, php create html file, php html file, rewrite f, create template php, mod rewrite rewriterule, template php, rewriterule, select mod, rewrite mod php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) san diego,

Mã Dự Án: #1887641

Đã trao cho:

ezekielsl

No problem

$50 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8