Đã hoàn thành

740 need SSH and Url Re-direct

I need two separate items. 1. I need someone to make a quick fix on a re-direction of two sites. 2. I need someone to SSH or Putty my server and reset ownership for me so I can CHMOD some joomla file folders. Simple and quick money.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, Xây dựng liên kết, MySQL, PHP, SEO

Xem nhiều hơn: direct fix, ssh, url fix, joomla chmod, ssh server, php ssh, simple url file, quick url fix, joomla url seo, direct url, url money, simple seo url, seo simple joomla , quick url, putty, make url, ssh sites, joomla seo money, joomla server url, seo joomla url, seo url joomla, joomla quick fix, fix ownership php, need money quick, file url

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét )

ID dự án: #1751608

Được trao cho:

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0