Đang Thực Hiện

135300 Site Script Remake PHP

Complete remake of old script with updated admin interface and multiple new functions.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, SEO

Xem thêm: remake, script seo php, functions seo, seo php script, php seo script, seo site admin, site script, admin interface php, remake site, seo functions

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881472

Đã trao cho:

adytzasl

please see pmb

$1200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0