Đã Đóng

easyapache for webmin

I need to get the easyapache application from CPANEL running on webmin, as well as email applications, an automatated way to install ffmpeg etc.

I also need a quick class on using webmin for simple and more complex tasks

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: easyapache webmin, webmin easyapache, cpanel webmin, ffmpeg php cpanel, easyapache, webmin php, install webmin, cpanel install ffmpeg, ffmpeg software, email cpanel php, ffmpeg using, simple software applications, install ffmpeg php, application ffmpeg, install ffmpeg cpanel, webmin install php, using ffmpeg, webmin ffmpeg, video using simple webcam, using ffmpeg php, webmin install email, ffmpeg application, websites using simple viewer, simple tasks php, ffmpeg using struts

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Alvin, United States

Mã Dự Án: #1620003

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

vifhrtdn

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0