Đang Thực Hiện

Further Work on ZippyTune Desktop

Adding Further Features to ZippyTune Desktop:

1. Set background design for login window and prompt window

2. Set status (uploading, completed uploading) and file name on prompt window

3. Multiple prompt windows/file upload

4. Add an option to the context menu to upload selected files

5. Set file size limit

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, HTML, PHP

Xem thêm: zippytune, work login, zippytune limit size file, desktop background, prompt upload, architecture design work, prompt software upload, desktop upload, desktop php, uploading work, php work background, desktop design, context menu, php multiple upload option, multiple desktop, login window design, adding application windows services, windows selected files, adding icons windows shell, design login prompt, multiple file uploading php, multiple socks proxy windows, multiple vnc viewer windows, windows desktop window, windows context menu

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Ascot, Australia

Mã Dự Án: #1614083

Đã trao cho:

VileGnosis

Details in PMB

$120 AUD trong 0 ngày
(255 Đánh Giá)
7.1