Đã Đóng

vTiger customizations to Quotes Module

we require to utilize an external WebServices WSDL to get Product Lists and pricing to fill Free-form Quotes in Vtiger Quoes Module.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: module architecture, architecture module, vtiger quotes, Webservices, vtiger, quotes, form module, php webservices, php wsdl, wsdl php, vtiger software, vtiger form, php vtiger, free joomla form module, module vtiger, free dnn form module, module free, customize quotes pdf vtiger, module manager working vtiger, free dotnetnuke form module, vtiger customizations, quotes vtiger, vtiger module product, product customizations, vtiger php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mississauga, Canada

Mã Dự Án: #1012133

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

YashpalSingh123

vtiger/php experienced

$500 USD trong 5 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6