Đang Thực Hiện

326249 Brett Martin

Install SugarCRM at a GoDaddy hosted account.

Port existing SugarCRM to new install.

Ensure e-mail works properly with Internal SugarCRM email system.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: martin, sugarcrm system, sugarcrm install existing, godaddy install sugarcrm, install sugarcrm godaddy, sugarcrm godaddy install, sugarcrm mail, port godaddy, godaddy mail php, godaddy mail, email php godaddy, godaddy php system, godaddy php mail, hosted godaddy email, godaddy email mail php, sugarcrm godaddy mail, php email godaddy, internal email system php, godaddy php email, php internal sql

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Orlando,

ID dự án: #2072056