Đang Thực Hiện

122722 CubeCart Payment mod

removing credit card online authorization, so that the cart only stores cc info

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem thêm: payment cubecart, cubecart php, php cubecart, mod cart, online payment mod, cubecart php mod, php authorization, authorization php, credit card sql, php credit card payment, mod cubecart, sql mod, cubecart stores, cubecart cart, cubecart mod, credit card payment php, cart mod

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868888

Đã trao cho:

toinnisfree

done payment via SL

$50 USD trong 1 ngày
(717 Đánh Giá)
8.2