Đang Thực Hiện

142553 Custom PHP script small change

Hi,

We got our new custom php script at [url removed, login to view] but this script has not been completed by previous designed, we need small alterations which should be quite easy for a PRo.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP, SQL

Xem thêm: small change, empire, Custom PHP, need small, php script sql, php script http, php script server, custom sql, need small script, need small script php, custom index, custom php script, small sql, small php script, change server, custom http server

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Aldershot, United Kingdom

Mã Dự Án: #1888728

Đã trao cho:

stutak

Can be done. Check my reviews:)

$30 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
2.6