Đang Thực Hiện

165824 Uprgrade PHPBB

I upgraded my phpbb. Installed the database. But now the data and members are missing. Need to fix asap.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, SQL

Xem thêm: fix phpbb sql, fix phpbb, phpbb database fix, sql database missing

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1912015