Đang Thực Hiện

166276 Admin Password

I have my admin password an dI forgot it.I need someone to go into my script and reset my password.I will provide all of the info to verify that it is my site ex: hosting and ftp.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem thêm: admin ex, ftp hosting script, admin reset

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1912469