Đang Thực Hiện

154232 Fast orkut clone

I need a Orkut Clone with same functions, and should be easy to translate to other language.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: fast translate, php translate system, php system clone, orkut clone php, clone orkut php, clone orkut, orkut clone, fast clone, orkut

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Leiria, Portugal

ID dự án: #1900415