Đã hoàn thành

136135 Linux server check

Hi

I need a good linux tech to check our server as we have experience problems recently with Mysql etc.

Please bid for 1 hours work to start with the succesful candidate will continue to support us in the future

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: check hours, support linux, Linux support, linux server support, check, admin linux, start admin server, mysql check, server check, php linux admin, need linux server, check linux server, admin check, admin linux server, work linux, server problems, linux server admin php, check php linux, linux system support, linux server check, please check, server check linux, start mysql linux server, start server, bid linux admin

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) Glasgow, United Kingdom

ID dự án: #1882307

Được trao cho:

sbci

Please check PMB.

$11 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0