Đã hoàn thành

Need to clean up a few files in SVN

I need an SVN guru to go through and fix a few files . I have a few files that have a ! and ~ next to them. It looks like only 3.

Looking for a long term SVN person. This shouldn't take more than 30 minutes.

Kỹ năng: Linux, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem thêm: guru to, svn, clean files, admin need, send audio files clean, need guru, clean admin system php, fix files, audio files clean services, javascript working need fix, need fix java, need fix picture picture, set smpt instead smtp need fix, ssl need fix firefox, need fix problem, need php guru, need fix fla file, need fix javascript, clean fix

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) glevale, United States

Mã Dự Án: #1015225

Đã trao cho:

kskulkarni

I can do this. Ketan Kulkarni

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

vadmeste

I work with SVN everyday. Your task should be too easy.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
just2doit

Hi. This it's a very simple task. I'm using SVN every days. I'm ready to help you. kind regards

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0