Đang Thực Hiện

152835 Need Regular Expression

I need a regular expression to parse a URL like this

[url removed, login to view]

and redirect to this URL

[url removed, login to view]

Basically the date components are removed and the URL is rewritten.

This is on Apache with access to the htaccess file

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Quản trị hệ thống, WordPress

Xem thêm: regular, expression, htaccess apache, redirect post, php expression, apache htaccess redirect, redirect system php, post redirect, apache redirect, admin need, regular expression php, apache htaccess, apache url, access expression, htaccess redirect apache, php regular expression, redirect system, redirect post php, htaccess redirect php, redirect htaccess file, apache url post, apache url htaccess, redirect url htaccess, need regular, post redirect url

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899016

Đã trao cho:

$7 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0