Đang Thực Hiện

128821 scribd clone

Hi what I am searching is pretty simple I am simply looking for a clone script of scribd.com. Its like youtube only here people upload documents. I wish to have also a admin panel of course.

Hope somebody can help me out.

take care everybody.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: scribd clone, upload documents, scribd com clone, youtube wish, wish clone script, script scribd, scribd clone script, scribd script clone, php scribd, simple php script youtube, script youtube simple, clone upload script, scribd script, simple script youtube upload, scribd php script, upload script clone, youtube com clone, scribd script php, scribd com clone script, php system clone, clone scribd, clone care com, care com clone, php script scribd, clone youtube php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1874989