Đang Thực Hiện

142812 PHP form re-made in Chinese

I need an exisitng PHP form translated into Mandarin Chinese. It is at [url removed, login to view]~wpappco/[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Dịch thuật

Xem thêm: mandarin translation, need translated chinese, php chinese, php application translation, chinese mandarin translation, mandarin chinese translation, translation form, translation chinese mandarin, translated mandarin, translated chinese, translation form chinese, translation chinese application, translation php, chinese php, php form application, need application translated, application php, php translation

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Winnetka, United States

Mã Dự Án: #1888987

Đã trao cho:

easycoder

please read pmb

$100 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
4.4