Đã hoàn thành

Need help troubleshooting and configuring script

I am running AVS (adult video script) on a dedicated server and I need someone to troubleshoot my script ffmepg and mencoder are not running on two subdomains

Kỹ năng: MySQL, PHP, Xử lí sự cố

Xem thêm: troubleshooting, avs, adult video script, need adult video, adult video avs, need help php script, configuring php, need troubleshoot, video script avs, avs video adult, script php adult, configuring server, php troubleshooting, adult script php, php mencoder, avs adult php script, mencoder adult video script, need help someone, adult video script avs, avs adult script, script adult video script, adult script avs, avs adult, avs adult video script mods, video server mencoder

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Edison, United States

Mã Dự Án: #1734536

Đã trao cho:

pyostrike

Hello. I can help. Anton.

$44 USD trong 1 ngày
(69 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $161 cho công việc này

richammond

lets start!! Check reviews

$150 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.2
hishikha

We can fix the issue quickly

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Fy5BC64Kw

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0