Đang Thực Hiện

Need help troubleshooting and configuring script

I am running AVS (adult video script) on a dedicated server and I need someone to troubleshoot my script ffmepg and mencoder are not running on two subdomains

Kỹ năng: MySQL, PHP, Xử lí sự cố

Xem thêm: troubleshooting, avs, need help php script, configuring php, need troubleshoot, video script avs, configuring server, php troubleshooting, php mencoder, need help someone, video server mencoder, mencoder video server, php avs, php troubleshoot script, script troubleshooting, troubleshooting php, php troubleshooting script, php script subdomains, configuring, avs video server, avs php, mencoder php, mencoder script, subdomains php script, subdomains php

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Edison, United States

Mã Dự Án: #1734536

Đã trao cho:

pyostrike

Hello. I can help. Anton.

$44 USD trong 1 ngày
(69 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $161 cho công việc này

richammond

lets start!! Check reviews

$150 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.2
hishikha

We can fix the issue quickly

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Fy5BC64Kw

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0