Đóng

6341 Autosurf/Hyip Monitor Script

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Hello programmers! I am interested in a monitorig script for autosurfs and hyips. I would like it to have similar functions like investdaddy.com. I already have some monitoring php scripts so please don't bid if you don't have a professional script like investdaddy's one. I don't need any design, only the script. I want it to be securised and all the transactions to be made instantly (like the purchasing of ads, etc.) If a good programmer offers me what I want some other jobs will be offered to him in the long run.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online