Đang Thực Hiện

Add button cart (multiple items) Prestashop

Need a jquery designer who is skilled in Prestashop to make a button add multiple items from a product page.

[url removed, login to view]

I need the animation to be the same as the add to bag button. I should be able to see a rectangle flying to the cart when add to shopping bag button is pressed. It should be optional should I not like the animation to change it.

Kỹ năng: AJAX, PHP, Prestashop, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: multiple add cart prestashop, prestashop add cart multiple, prestashop multiple add cart, prestashop add cart animation, multiple items cart prestashop, cart animation prestashop, prestashop multiple cart, shopping cart animation prestashop, prestashop website design, make cart, bag product designer, bag product design, prestashop multiple items cart, multiple cart add prestashop, prestashop cart animation, prestashop multiple cart add, add multiple items prestashop, prestashop cart add animation, rectangle, flying, design prestashop, bag designer, agua, cart html, add shopping cart html

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Tuscaloosa, Vietnam

Mã Dự Án: #1033691

Đã trao cho:

BestWeb4U

Hi mate, let's start! thanks!

$150 USD trong 3 ngày
(249 Đánh Giá)
7.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

MolikJain

Hi, We will complete this project qualitatively and professionally. Please check your PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3