Đã hoàn thành

128989 Clone a Site including its fea

I would like a full clone of this site [url removed, login to view] with all its features with a different design and layout.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: findaproperty clone, full clone, clone www site, full clone php, site including, clone site full, clone php site, full php clone site

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

Mã Dự Án: #1875157

Đã trao cho:

itemergencysl

Hello, We can do the job. Sincerely, IT Emergency

$200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0