Đang Thực Hiện

163254 Clone of Zubka with mods

Clone of Zubka with some additional modification.

1. Need a clone of site

2. Graphics buttons and icons

3. CSS design for web 2.0 like rounded corners, et.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: php rounded, clone modification, mods css, clone website css, clone website design css, css clone, zubka clone, clone css, css mods, mods web, clone zubka, site mods

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Cupertino,

Mã Dự Án: #1909445