Đang Thực Hiện

163254 Clone of Zubka with mods

Clone of Zubka with some additional modification.

1. Need a clone of site

2. Graphics buttons and icons

3. CSS design for web 2.0 like rounded corners, et.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: php rounded, clone modification, web buttons icons, mods css, clone website css, clone website design css, css clone, zubka clone, clone css, web graphics buttons icons, css mods, mods web, clone zubka, site mods

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Cupertino,

ID dự án: #1909445