Đang Thực Hiện

141223 complete two joomla sites

I have two joomla sites that need some minor final things done, not much. You will be given a list of things to finish and you must complete it within 4 days total for both sites.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Joomla, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: finish joomla website, complete design joomla, sites minor, joomla sites list, joomla finish, complete website joomla, complete php sites, joomla sites

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

Mã Dự Án: #1887398