Đã Đóng

Create Google Video Sitemap

This project is for creating both an mRSS feed and video sitemap. Must have experience with creating mRSS feed for video content on a website, including RSS 2.0 using enclosure tags for video content and thumbnail urls.

Must also have experience with Google video sitemap protocols for creating a VIDEO sitemap.

Each URL entry must contain the following information:

Title

Description

Play page URL

Thumbnail URL

Raw video file location and/or the player URL (SWF)

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: video file, mrss, enclosure, creating video, create a video-2, feed rss swf, video content player, php google play, rss video player, feed create, swf file url, play google, Video Title, create google page, video entry title, project video player using php, google url page, video location, url video website, raw video, page play video, create title description, create website entry page, php sitemap, google play create

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) CARMEL, United States

Mã Dự Án: #1709587

1 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

Q67I9qUxH

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0