Đang Thực Hiện

154487 Custom Pligg Template

Hi,

I need a custom Pligg template to be designed and made. The look and feel of the site should follow closely to the design over at [url removed, login to view]

The target audience will be teens so it'll have to look fun and exciting.

Please PM me for more information or with your bids.

Thanks in advance!

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: teens, custom audience, website pligg, custom php template, design pligg site, site pligg, fun site template, custom ping, ping design, design pligg, pligg custom template design, pligg site, custom pligg design, site made pligg, fun template, custom design template, custom pligg template, template pligg, pligg custom, pligg design site, custom pligg site, php ping, need design pligg, pligg template design, custom pligg

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1900671

Đã trao cho:

arrowebs

Please see PMB. thanks.

$220 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0