Đang Thực Hiện

3223 customize diggclone

I have a clone to digg.com. I need someone to customize it for me. (minor changes plus new template)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: someone customize template, php digg clone, digg template, need digg clone, customize clone, clone digg, digg clone template, template digg, digg clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754093