Đang Thực Hiện

fix paypal gateway on a deal site

I need som one to fix some errors in the paypal gate way on a deal site

more details flollows in pm to the choosen one

Kỹ năng: eCommerce, MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm, WordPress

Xem thêm: website errors fix, gate design, som, deal site, design gate, fix paypal php, design fix, gate website, php deal site, deal site design, paypal gateway website, paypal details, deal site php, fix paypal, gateway paypal moneybookers, firstdata global gateway paypal, gateway fix, design site paypal, gateway paypal, fix gateway, php payment gateway paypal, paypal fix, fix php errors, fix website errors

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Copenhagen, Kenya

Mã Dự Án: #1746277

Đã trao cho:

thesoultech

Dear Sir, I can do for you in 30 minutes because am professional in all kind of payment gateways regards soul

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

eelance

mind show me more details? site url?

$30 USD trong 1 ngày
(419 Đánh Giá)
7.0