Đã hoàn thành

155662 Flash intro/embbeded video

I need a 2 page website. 1st page is flash intro, second page is embbeded video. Must be very good graphics. all materials to be provided. Urgent. Might do something elaborate later

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: intro to video, intro php, video urgent, video graphics, video materials, design intro video, intro website page, intro design video, page flash intro, website intro page video, video intro flash, flash intro page website, intro graphics, intro page website, website intro video, intro video flash, php flash intro, good intro website, flash php graphics, flash intro graphics, design flash intro page, page intro flash, design intro page website, video intro design, urgent video

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Lagos, United States

Mã Dự Án: #1901846

Đã trao cho:

maniya15

Pls chk PMB

$80 USD trong 0 ngày
(178 Đánh Giá)
6.3