Đang Thực Hiện

132883 Flickr Clone

We are looking for a ready-made fully featured [url removed, login to view] clone, with a clean web 2.0 design.

Please post demos on PMB.

Thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: flickr, fully featured website, website flickr, design website flickr, envient php, flickr website design clone, clean clone, flickr php clone, clone clean, php flickr, clone flickr php, php flickr clone, pmb flickr, envient, flickr clone, flickr clone php, clone flickr

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bucharest, Romania

Mã Dự Án: #1879054