Đang Thực Hiện

For phpjoomla project #1

1. 3 concepts

2. validation

3. Contact form

4. Rollovers

5. Image rotations

6. CMS (joomla)

7. Video gallery w/login

8. logo

9. bcard

10. 6 banners

11. all webfiles / artwork

12 Google map

13. SEF

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: sef logo design, for w-9, project #1, google map image, rotations, gallery project, project form login php, joomla video image gallery cms, google form logo, map image joomla, php contact form project, cms design banners, image gallery project php, contact form map joomla, image gallery cms, artwork gallery joomla, project google map, form gallery joomla, php map project, validation php form joomla, php validation joomla, contact form validation php, login form image, joomla form validation php, image gallery project

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Kasnas City, United States

Mã Dự Án: #1008270

Đã trao cho:

phpjoomla

Lets Start.

$300 USD trong 15 ngày
(127 Đánh Giá)
7.2