Đang Thực Hiện

141450 Joomla Social Networking

I need someone to create a unique joomla social networking component that is as similar to myspace as possible. The script will need to require a serial number which I provide to run. It will need to have as many features as possible of myspace.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Joomla, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: social networking script php, unique social, unique serial, social script design, website social networking, social networking similar, joomla serial number, serial joomla, serial number joomla, serial website script, serial script php, script php social networking, joomla serial, features social networking, create social networking website, social joomla, website design social networking, need social networking, joomla component run, website design serial, social networking php, serial website, php script social networking, joomla myspace script, create social networking website php

Về Bên Thuê:
( 203 nhận xét ) Rockville, United States

ID dự án: #1887625