Đang Thực Hiện

134031 need script in php

I need a perfect clone from w w w . i c h f r a g d i c h . d e

I need it with admin Interface.

And a good simple perfekt Design.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: php w, d in i, perfect clone, script php clone, need script website, need script php, php website admin interface, perfect script, script r, admin script php, admin interface php, script clone php, need script

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Hayingen, Germany

Mã Dự Án: #1880202