Đang Thực Hiện

147568 New Switch & Insert Logo

Create switch to turn subcategory links on and off - see pictures

Install logo to the bottom of the left column. Logo will be linked to manf. website. - see pictures. Logo may need cropped to fit left column.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: php switch, create logo pictures, pictures logo, switch design, logo pictures, switch website, insert logo, logo switch, switch logo, pictures need cropped, logo turn, turn logo

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Mercersburg,

Mã Dự Án: #1893747

Đã trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$55 USD trong 2 ngày
(665 Đánh Giá)
8.1