Đã hoàn thành

147568 New Switch & Insert Logo

Create switch to turn subcategory links on and off - see pictures

Install logo to the bottom of the left column. Logo will be linked to manf. website. - see pictures. Logo may need cropped to fit left column.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: php switch, create logo pictures, pictures logo, switch design, logo pictures, switch website, insert logo, logo switch, switch logo, pictures need cropped, turn logo logo, logo turn, turn logo

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Mercersburg,

Mã Dự Án: #1893747

Đã trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$55 USD trong 2 ngày
(665 Đánh Giá)
8.1