Đã hoàn thành

129849 Page comments, polls,

Project to modify existing show pages by pulling polls comments and thumbnails from other sites.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: polls php, website polls, website design polls, comments sites

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876017

Đã trao cho:

duhan

thank you

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0