Đang Thực Hiện

3407 PHP/MSSQL bugfix

Bugfix an application related to fetching data from a MSSQL-server. This is code-related, so this should be done quickly.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: mssql, c# MSSQL, bugfix, application mssql, mssql php, fetching data, fetching related php, mssql website, php related data, fetching website, data fetching, php fetching

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754276