Đang Thực Hiện

135013 PHPFox Custom design

I have PHPfox 1.5 running at my social networking site and I would like to have a custom design and layout done for this. Pro's only, please provide references or don't bother bidding. I will also need a logo.

[url removed, login to view] has a layout and design that i'm interested in.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ph logo design, networking logo design, i need a logo for icc, logo pro design, custom design logo, icc, social site custom, custom design website, logo custom design phpfox, site phpfox, social phpfox, layout design social, logo design icc, pro design layout, phpfox site, networking site layout, logo design social networking site, custom phpfox design, phpfox social design, design php pro, design php layout, social networking website layout, social networking site layout, phpfox website, phpfox logo

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1881185

Được trao cho:

coolwurkzsl

Teamwurkz Technologies Inc.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0