Đang Thực Hiện

328355 PHPFox video mod install

I have a PHPFox/Konsort 1.6 site and am looking to install the video module on a godaddy shared hosting account:

I need to install:

FFmpeg

FFmpeg-PHP

Mplayer + Mencoder

flv2tool

Libogg + Libvorbis (

LAME MP3 Encoder

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: phpfox install mencoder, video hosting, ffmpeg video, mplayer mencoder, mplayer php, install module phpfox, video mp3 website, site phpfox, install mencoder godaddy shared, ffmpeg php mencoder, php mencoder mp3, mplayer install ffmpeg, php mencoder, ffmpeg godaddy shared hosting, mp3 video, phpfox mp3, phpfox site, encoder video, install ffmpeg php, phpfox module

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dominican Republic

ID dự án: #2074163