Đã hoàn thành

Private project for BaneD

Được trao cho:

BaneD

Hi. I am ready and accept the terms as agreed.

£200 GBP trong 16 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4

2 freelancer đang chào giá trung bình £200 cho công việc này

ketanlathiya

Hello, i have read your description. we are in a team. so we will do it within a timeline.

£200 GBP trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0