Đang Thực Hiện

Project for Yunus #5

Website update to code. Adding user changes. Updating Mysql code in site.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: yunus, updating mysql, adding project, website update project, php mysql site properties, project management mysql, php script updating mysql, mssql mysql site, updating mysql javascript, geek project web mysql

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) raleigh, United States

Mã Dự Án: #1018658

Đã trao cho:

yunuscse

As discussed. Thank you Dennis.

$40 USD trong 1 ngày
(110 Đánh Giá)
6.7