Đang Thực Hiện

Project for Yunus #6

Website Support for Yunus. This will need to be PHP and Mysql changes and a little website design

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: yunus, project mysql php, mysql php simple project

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) raleigh, United States

Mã Dự Án: #1038562

Đã trao cho:

yunuscse

As discussed.

$30 USD trong 0 ngày
(108 Đánh Giá)
6.7