Đã hoàn thành

replace some site designs

Được trao cho:

irshadjaan

Expert in wordpress, can change broken things

$335 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $195 cho công việc này

robertseoman

Hi, 100% sure that I can do this job. Regards, Robert

$150 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
atiqmumtaz2014

Hi, I have read your project requirements. I can handle your project task. I am new on this plate-form but I have over six years of hands on experience in Custom PHP (Ajax, Jquery, html, Dhtml etc), Wordpress and Web Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0