Đã Đóng

Ruby and Rails Expert

3 freelancer đang chào giá trung bình $617 cho công việc này

prashantrawal

Hi i have 1 year experience in RoR here is my reference http://www.italianvisits.com/index.php http://pegpay.com/ attiques.com paradigmagency.com conatact me in skype add rawalprashant26 thanks

$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sindumathi

Hi I am ready to start work on this.Have 3+ years of experience in Ruby on Rails. Thanks Sindumathi

$600 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
KR2D1oiB6

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0