Đang Thực Hiện

146996 Site Clone

We are looking for a site clone of [url removed, login to view], including the video cv technology. Also once the job seeker uploads the CV we can view them in a sql database from the backend. Also have the ability to add CVs to the database from the back end.

Any questions please let me know.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, MySQL, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: seeker job, cvs job, job seeker, php cvs, website clone backend, job seeker site, clone website backend, backend design site, view cv, video clone job, sql database video website, php cv database, job seeker cv, design CVS, cv job site, clone website sql database, site uploads, video website uploads, clone sql, website site clone, job site clone, php site clone, video site clone, site clone

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1893174