Đang Thực Hiện

147206 SMF and Portal integration

Integrate Social Networking script to Simplemachines Forum

(Users, topics and statistics etc need to be preserved.)

When I login to SMF, i login too to Social Network. And when I login to Social Network, I login too to SMF.

Smf / Social Network combination / integration making..

Then it is clear portal with SMF -forum script integrated!

Needs to integrate Social Networking (php mysql) script to Simplemachines Forum system.

Scripts are allready installed, and I have scripts allready.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: portal php mysql, php social networking scripts, social integration, statistics script website, php mysql social network website, script portal design, network statistics, forum integration, script portal website, smf login system, social network php mysql, social login php, smf login system php, portal website script, php social portal, smf forum login integration, portal system php, smf login integration, login portal design, social login script, mysql combination script, smf design, social login integration, social network website script, integrate login smf

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) tre, Finland

Mã Dự Án: #1893385