Đang Thực Hiện

148751 Streaming Media Expert Needed

Hi,

I need an expert in streaming media. I need someone who knows allot about creating and managing a streaming server. I want to do live video and audio streaming. I also want to offer streaming in various formats like flash.

Please include works that you have done in the past so that I can look at.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: streaming, streaming server, streaming audio, media streaming, audio streaming, audio media website, streaming audio server, live streaming video flash, streaming live, audio streaming website, video streaming server php, solboy, flash media server expert, streaming live streaming, live media website php, php live video streaming, php live streaming, audio flash streaming server, flash streaming design, video server streaming, streaming media website, flash streaming media server, video expert needed, Live video streaming website, video streaming website design

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) NP, Bahamas

ID dự án: #1894930