Đang Thực Hiện

133164 Stripped down tinyurl clone

I would like the functionality of tinyurl/equivalent, but stripped down.

The user would add the http, and if chosen, a short name instead of the usual 5 string random section.

After submitting, it would show the original http, and the new http.

In addtion, I would like to have both http's privately sent to me.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: tinyurl clone, random website name, random string, clone user functionality, stripped, clone tinyurl, tinyurl

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

Mã Dự Án: #1879335