Đang Thực Hiện

torrent tracker and site

torrent site needed, please dont apply unless you have experience in building private tracker with membership and ratio mods

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Tiếp thị qua Internet, PHP, Đào tạo, Thiết kế trang web

Xem thêm: tracker php, php tracker, php membership site, membership website needed, tracker design, mods website, ratio, private site

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Gossau, Switzerland

Mã Dự Án: #53299

Đã trao cho:

vulture

Heve a demo. Ready to start.

$100 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
5.4