Đang Thực Hiện

129961 upgrade media script

Current im using vesrion 1.2 of social media script i need this upgraded to 1.5 you can see a demo of 1.5 in action at [url removed, login to view] some design changes needed you can see my current site at [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: media script, script action, needed upgrade, social media www, social script design, vesrion, social media website script, media script social media, website design upgrade, social website script, design social media site, social media script

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876129

Đã trao cho:

desperated

I can do it for you

$180 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0